Новини

Годишна среща на Хартата на многообразието в България

По време на събитието ще връчим официално сертификатите за членство на компаниите и организациите, подписали документа през последните месеци,

Хартата на многообразието в България организира дългоочакваната годишна среща на компаниите и организациите, подписали Хартата и станали част от общността от работодатели, които дават равен шанс на всеки служител и талант.

По време на официалната церемония ще бъдат връчени сертификатите за членство на компаниите и организациите, подписали Хартата през последните месеци. 

Годишната среща* на Хартата на многообразието в България ще се състои на 12 май 2023 г. (петък), 12 май,, от 10:00 ч. в „Гранд бална зала“ на хотел „Хилтън“ в София.

Събитието ще събере на едно място представители на институциите, частния сектор и гражданските организации, за да потвърдят своя ангажимент към предотвратяването на дискриминацията и неравното третиране и за изграждането на работна среда, в която всеки се чувства уважаван и ценен независимо от своите индивидуални характеристики като пол, раса, цвят на кожата, етническа или социална принадлежност, генетични характеристики, език, религия, политически или други, убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, произход, увреждане, възраст или сексуална ориентация. По време на събитието управителите на новите членове на Хартата ще получат официално сертификатите за членство. Хартата поощрява компаниите да създават и прилагат политики, свързани с управление на многообразието, превенция на дискриминацията и насърчаване на равнопоставеността. Подписвайки Хартата, всяка организация доброволно поема отговорността да насърчава равенството на възможностите на работното място. Като страна към Хартата организацията получава достъп до широка мрежа контакти, до публикации и помощни средства за мониторинг и оценка на политиките.

Годишната среща на компаниите от общността на Хартата на многообразието има за цел да популяризира корпоративните стратегии и политики за изграждане на разнообразни екипи и приобщаваща работна среда. Коктейлът след официалната част ще предостави и отлична платформа за обмяна на контакти, идеи и добри практики..

Със събитието българската Харта ще се присъедини към Европейския месец на многообразието 2023– празник на равнопоставеността и уважението на работното място и в цялото общество, който се отбелязва през месец май в 26 страни от Европейския съюз, в които има национални харти на многообразието.

Поканени са компаниите и организациите, подписали българската Хартата на многообразието, компаниите членове на БФБЛ, както и ресорните институции – Министерството на труда и социалната политика, Комисията за защита от дискриминация, омбудсмана на България.

Наградата Хартата на многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на многообразието в работна среда. През септември 2020 г., България стана 25-ата държава от ЕС, която се присъедини към Европейската платформа на Хартите на многообразието и се възползва от обмена на идеи, добри практики и ресурси между националните харти.

Днес българската Харта обединява над 50 подписали я страни, предимно частни компании, но също така и неправителствени организации, и обхваща общо близо 5 000 служители. С подписването на Хартата компаниите поемат публичен ангажимент да приемат и прилагат на практика принципите на многообразието, равните възможности и социалното приобщаване.

Европейския месец на многообразието

От 2021 г. Хартата и членуващите в нея компании и организации отбелязват заедно Европейския месец на многообразието, за да популяризират ценностите на многообразието и приобщаването на работното място и да допринесат за създаването на по-добър социален климат и толерантна обществена среда.

За да се присъедините към Европейския месец на многообразието:

Събитието е съфинансирано от Европейския съюз..