Новини

Мениджърски практики и климата на многообразието: ролята на гласността на работното място, централизацията и отборната работа

  • от

Често срещаните мениджърски практики са ключов фактор при изграждането на „климат на разнообразието“ (или иначе казано, на представите, които служителите имат за това до колко тяхната организация създава условия за справедливост, включеност и равноправие във формални и неформални условия). Три от най-осезаемите мениджърски практики, които оформят организационната култура на работното място са дефинирани от Жанг, Дехарт-Дейвис и Бори като „собствения си глас на работното място“, „централизирано вземане на решения“ и работа в екип. Подобряването на прилагането на тези организационни практики е доказано обвързано с достигането на важни показатели, с въдворяването на справедливост и равноправие, с осигуряването на ясен път към подобрението на базата на това в коя йерархична посока трябва да бъде концентрирано вземането на решения (от върха надолу или обратно).

Централизацията на вземането на решения оказва различно влияние върху разнообразието в работната среда, в зависимост от типа организация. В частните и по-гъвкави организации, централизацията улеснява и забързва процеса по вземане на решения, като го концентрира в ръцете на малко на брой хора и предотвратява административното бавене. В публичните организации, които са по-традиционни, по-големи и по-бюрократични, централизацията по-скоро бави работния процес, заради изискването на ръководните кадри да вземат решения, които иначе с компетенциите и на по-низшестоящите. Работата в екип се счита за необходима алтернатива на традиционните йерархични бюрократични структури, защото спомага за постигането на поставените цели, задава условията да се отговори на политически натиск за висока ефективност, е ключова за формирането на общо разбиране за характера на работното място, подкрепя включването на служители с разнообразен профил. Концепцията за намиране на собствения си глас на работното място се отнася до свободата, която ръководителите позволяват на служителите си относно желанието им да изразят свои потребности, проблеми и нужди. С постигането на тази практика се постига демократизирането на управлението в организациите.

Прочетете повече на: уебстраницата на Wiley (EN)