Новини

Доклад на НСИ: Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021г.

Националният статистически институт (НСИ) представи доклад с резултатите от проведеното пилотно изследване на равнопоставеното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения. В изследването„Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021“са обхванати 22 163 ръководни длъжности на високо и средно управленско ниво в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в други самостоятелни структури извън тях. Според НСИ, 68,8% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво (напр. министър, председател, управител, генерален директор и др.) са заети от мъже. Жените са най-добре представени на ниво „заместник ръководител“ като заемат 41,1% от тази категория длъжности. 

В държавните предприятия и търговски дружества с мажоритарно държавно участие, мъжете заемат 72,5% от ръководните длъжности, а съответно жените 27.5%. По отношение на институциите в трите власти, жените заемат най-висок относителен дял на ръководни длъжности в съдебната власт – 53%, следвани от изпълнителната власт, където делът е 35.2%, а най-слабо представени са в законодателната власт, където жените заемат 24,2% от ръководните постове. По-балансирано е участието на жени и мъже в ръководството на висши училища и научни организации, където относителният дял от ръководните длъжности се заемат от 52.2% мъже и 47.8% жени.

 

 

Електронната версия на доклада е достъпна на тук