Новини

Опасностите от смесването на понятията „многообразие“ и „приобщаване“ на работното място

  • от

Опасностите от смесването на понятията „многообразие“ и „приобщаване“ на работното място

15 септември 2019 г.

Статията разглежда опасностите от смесването на понятията „многообразие“ и „приобщаване“, които погрешно се смятат за идентични.
Излезлият през 2018 г. доклад на Галъп „Три задължителни условия за култивиране на многообразие и приобщаване“ подчертава важността на разграничаването на понятията „многообразие“ и „приобщаване“. Първото от тях се дефинира като „всички възможни различия между хората“, към които могат да се отнесат видими признаци като възраст, пол, физическо увреждане и етнически произход, както и не очевидни такива като социалноикономически статус, семейно положение и сексуална ориентация. От своя страна „[П]приобщаването се отнася до чувство за принадлежност към дадена култура и към заобикалящата среда. То може да се оцени по степента, в която служителите са ценени, уважавани, приемани и насърчавани да се ангажират в работата на организацията.“ Противно на някои представи, многообразие не означава приобщаване.

Прочетете повече: на уебсайта forbes.com (EN)