За нас

DIVERSE.BG е съвместна инициатива на Център за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите с цел насърчаване управлението на многообразието в България чрез създаване, представяне и прилагане на национална Харта за многообразието.

Една от основните ценности на Европейския съюз е именно многообразието. Осезаемо преимущество на пазара имат компании и организации, които се ръководят от принципа на многообразието в своята бизнес стратегия и поставят на първо място своите служители, независимо от техните пол, расова принадлежност, възраст, религия, сексуална ориентация или физически способности. ЕС се стреми да насърчава многообразието на работното място с цел подобряване на конкурентоспособността и популяризиране равенството и благосъстоянието на гражданите си.

"

Понятието „многообразие“ се свързва с многото различни типове хора, съставляващи една компания. Всеки от тях има своите индивидуални и специфични особености, но в същото време споделя и общи аспекти с останалите. В по-общ план, идеята за многообразие препраща към толерантността и уважението, които дадена компания демонстрира към характерните черти на всеки индивидуален служител.

В сферата на заетостта, политиките за многообразие са устроени като огледален образ на националната популация в работния колектив на компанията и като способ, чрез който да се отчете стойността на специфичните характеристики и потенциал на всеки служител. Ясната и последователна политика за многообразие генерира силна приемствена среда и дава възможност на служителите да се чувстват добре интегрирани, уважавани и ценени. Това включва прилагане на политика за управление на човешки ресурси, която се концентрира над значимостта на индивидуалните умения, а не над критерии и признаци, които могат да бъдат основания за дискриминация. Директивите за недискриминация на ЕС идентифицират шест такива основания, т.е. шест индивидуални характеристики, на база които не се допуска диференциално отношение: пол, сексуална ориентация, физически способности, възраст, религия или вероизповедание, раса или етническа принадлежност.

"

Практически наръчник за въвеждане и прилагане на Харта за многообразието

Европейска комисия, 2015

Хартата за многообразието е документ, доброволно подписан от компания или публична институция, с цел поемане на отговорност за предприемането на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство във възможностите, независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност на всеки един индивид.

На този уебсайт можете да научите повече за управлението на многообразието в България и в ЕС, да получите информация относно нови развития в сферата на равенството и недискриминацията на работното място, както и да кандидатствате за членство в българската Харта за многообразието.

Учредители

DIVERSE.BG е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите.

Основан в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт за обществена политика, посветен на ценностите на демокрацията и пазарната икономика. Центърът е независима и непартийна организация, насърчаваща процеса на реформи чрез въздействие върху политиката и гражданското общество. Центърът цели да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в европейските интеграционни процеси; да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред; да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика. „Прокарването на мостове” е утвърден метод за обединяване усилията за социална промяна и създаване на нови партньорства. Центърът за изследване на демокрацията започна своето съществуване като аналитичен център, но през последното десетилетие той се утвърди не само като генератор на идеи, а и като активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени политики.

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е водеща организация в България, посветена на популяризирането на принципите и ценностите на корпоративната социална отговорност (КСО) чрез ефективно използване на ресурси, изграждане на партньорства и акцентиране върху въздействието. БФБЛ е организация с голям брой компании членове. Форумът е в близко сътрудничество с Международния форум на бизнес лидерите (МФБЛ). Главните цели на БФБЛ са да: насърчава социалноотговорни бизнес практики, които са от полза както за бизнеса, така и за обществото; развива проекти и програми, за да онагледи как бизнесът, правителството и гражданското общество могат успешно да се справят с широк спектър проблематични въпроси на локално равнище; подпомага ефективното боравене с ресурси, за да се осъществят успешно партньорските проекти с максимална резултатност; споделя идеи, информация и опит по линия на социалноотговорни бизнес практики и на партньорски активности на локално и интернационално ниво, окуражавайки репликирането им; изгражда лидерски и управленчески способности в тези сфери.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook и LinkedIn за последните развития в нашата дейност.

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.