Публикации

Този наръчник е разработен от Европейската комисия, за да помогне на компаниите и организациите да отбележат Европейския месец на многообразието като организират вътрешни и външни събития, уъркшопове, информационни кампании и други активности. 

Съдържа въведение към Еворпейския месец на многообразието, цели, препоръки и предложения за разнообразни инициативи, както и теми и проблеми в сферата на Многообразието, равнопоставеността и приобщаването, които да бъдат поставени на фокус. Това е ресурс, от който компаниите и организациите могат да черпят вдъхновение от най-добрите примери в ЕС.

Докладът "От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място" (“From Words to Actions: Enhancing Inclusive Communication in the Workplace”) изследва критичната взаимовръзка между управлението на многообразието, равнопоставеност и приобщаването (DE&I) с професионалната комуникация на работните места в Европейския съюз. В него се изследва как публичните органи и частните предприятия в пет европейски държави - България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния - подхождат към приобщаващата комуникация и как интегрират такива практики в различни организационни процеси.

Докладът очертава националните условия, включително съответното законодателство, политики, дейности и инициативи на публичните органи, компаниите, академичните институции и неправителствените организации, насочени към насърчаване използването на приобщаваща комуникация в изследваните държави. В него се разглежда актуалното състояние на използването и възприемането на приобщаващата комуникация чрез анализ на резултати от международно проучване, проведено в периода април-юни 2023 г., заедно с анализ на интервюта с национални експерти по управление на DE&I от бизнес сектора. Посочвайки обещаващи практики, прилагани в Европейския съюз, настоящата публикация предлага препоръки за преодоляване на установените дефицити и предизвикателства пред по-широкото прилагане на подходи за приобщаваща и неутрална комуникация. Проучването подчертава ключовата роля на комуникацията за постигане на многообразие и устойчивост на работното място при спазване на принципите на недискриминация и приобщаване.

Докладът е разработен в рамките на програмата NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments) , която се изпълнява от Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Румъния и Литва.

Докладът "Приобщаваща комуникация на работното място: България 2023г." (“Inclusive communication in the workplace: Bulgaria 2023”) предлага първия задълбочен преглед на използването на неутрален и приобщаващ език в работна среда в контекста на България. Докладът разглежда националната рамка, включително съответното законодателство, политики и инициативи, прилагани от компании и неправителствени организации, работещи в страната. Освен това той разглежда текущото състояние на възприемането и приложението на приобщаващата комуникация в българската професионална среда чрез анализ на резултатите от проучване, проведено в периода април-юни 2023 г., заедно с анализ на интервюта с национални експерти, специализирани в управлението на дейности за многообразие, равнопоставеност и приобщаване (ДИП) на работното място. Накрая, докладът откроява обещаващи практики, прилагани в България, които насърчават използването на приобщаваща комуникация в професионална среда. Докладът предоставя ценна информация и препоръки за насърчаване на по-приобщаваща работна среда чрез включване на комуникационни техники, които отчитат специфичните нужди и идентичности на служителите.

Докладът е разработен в рамките на програмата NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments) , която се изпълнява от Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Румъния и Литва.

Докладът „Управление на многообразието в България: възприятия, практики и очаквания” е част от поредица изследвания, които оценяват състоянието и бъдещите перспективи пред управлението на многообразието в България. Представена е оценка на потребностите на местната бизнес общност по отношение на управлението на многообразието нуждата от стратегията за многообразие на ниво компания и на национално (колективно) ниво в България. Обхванати са следните тематични направления: общото равнище на осведоменост на компаниите в България за управлението на многообразието като практика, техните възприятия и нагласи за многообразието като понятие, вътрешните им политики и практики по отношение на многообразието и очакванията им за стартиране и изпълнение на националната Харта за многообразието в България.

Докладът „Управление на многообразието в България: правно-политически предпоставки и саморегулация” представя основните регулаторни, политически и институционални параметри, които влияят на управлението на многообразието в сферата на пазара на труда в България. Разгледани са четири основни тематични направления: равнопоставеност, недискриминация и социално включване, равноправие и равни възможности за представителите на двата пола и хората с различна полова идентичност и/или сексуална ориентация, равноправие и равни възможности за представителите на етнически малцинства и равноправие и равни възможности за хората с увреждания. Всяко тематично направление, освен за съответното българско законодателство, съдържа информация относно релевантните международни договори и стандарти, както и директивите и стратегическите документи на Европейския съюз.

Докладът „Харти за многообразието в Европейския съюз“ прави сравнителен преглед на съществуващите харти за многообразието, за да се улесни работата по изготвянето на българската Харта за многообразието. Прегледът очертава общите практики, както и иновативните подходи, прилагани от други държави – членки на ЕС. Разгледани са текстовете на други харти за многообразието, свързаните с тях инициативите, каналите за разпространение, използвани за насърчаване на техните дейности, и схемите за финансиране за поддържане на тяхната устойчива работа.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook и LinkedIn за последните развития в нашата дейност.

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.