Публикации

Докладът „Управление на многообразието в България: възприятия, практики и очаквания” е част от поредица изследвания, които оценяват състоянието и бъдещите перспективи пред управлението на многообразието в България. Представена е оценка на потребностите на местната бизнес общност по отношение на управлението на многообразието нуждата от стратегията за многообразие на ниво компания и на национално (колективно) ниво в България. Обхванати са следните тематични направления: общото равнище на осведоменост на компаниите в България за управлението на многообразието като практика, техните възприятия и нагласи за многообразието като понятие, вътрешните им политики и практики по отношение на многообразието и очакванията им за стартиране и изпълнение на националната Харта за многообразието в България.

Докладът „Управление на многообразието в България: правно-политически предпоставки и саморегулация” представя основните регулаторни, политически и институционални параметри, които влияят на управлението на многообразието в сферата на пазара на труда в България. Разгледани са четири основни тематични направления: равнопоставеност, недискриминация и социално включване, равноправие и равни възможности за представителите на двата пола и хората с различна полова идентичност и/или сексуална ориентация, равноправие и равни възможности за представителите на етнически малцинства и равноправие и равни възможности за хората с увреждания. Всяко тематично направление, освен за съответното българско законодателство, съдържа информация относно релевантните международни договори и стандарти, както и директивите и стратегическите документи на Европейския съюз.

Докладът „Харти за многообразието в Европейския съюз“ прави сравнителен преглед на съществуващите харти за многообразието, за да се улесни работата по изготвянето на българската Харта за многообразието. Прегледът очертава общите практики, както и иновативните подходи, прилагани от други държави – членки на ЕС. Разгледани са текстовете на други харти за многообразието, свързаните с тях инициативите, каналите за разпространение, използвани за насърчаване на техните дейности, и схемите за финансиране за поддържане на тяхната устойчива работа.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook за последните развития в нашата дейност

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.