Новини

Стартира инициативата NICE

Хартите на многообразието от Кипър, Гърция, България, Литва и Румъния обединяват усилията си в регионално сътрудничество за насърчаване на неутрална и приобщаваща комуникация в работна среда.

Програмата NICE (Неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративната среда), съфинансирана от програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз, ще се изпълнява през следващите две години, като ще обедини широк кръг от заинтересовани страни и експерти. Официалният старт на проекта беше даден на 16 март с партньорска среща, организирана в Никозия от Центъра за социални иновации.

Основната цел на проекта е да създаде ключови ресурси, дейности и консолидирани знания за надграждане на съществуващите и нови стратегии за управление на многообразието чрез включване на приобщаващи и неутрални комуникационни политики, с които да се противодейства на нетолерантността към многообразието и на дискриминацията на работното място.

Програмата се основава на установените нужди и пропуски в областта на управлението на многообразието. Тя обединява усилията на пет национални харти на многообразието за изграждането на приобщаваща и толерантна работна среда, като предлага иновативни обучения и методи за повишаване уменията на служителите на техните членове.

„Компаниите и организациите, подписали хартите на многообразието в нашите страни, се нуждаят от обучения в подходящи формати, за да развият своите политики за многообразие и приобщаване, а също и от критично мислене и вдъхновение от парньорски организации, изправени пред подобни предизвикателства“, заявяват инициаторите.

Проектът ще постигне многобройни резултати чрез провеждане на обученията като развиване на познанията, уменията и нагласите на своите членове, повишено самопознание, по-добра организационна култура, по-ефективни умения за работа с различни групи и др.

Поредицата от обучения ще засегне аспекти на многообразието и ще помогне на членовете на хартите не само да подобрят уменията и знанията си по темата, а и да се запознаят с конкретни практики в областта на D&I. Решаването на въпросите на D&I по практически и интерактивен начин ще им помогне да станат по- активни в областта на многообразието, като същевременно ще създаде солидна рамка за взаимодействие и обмен на най-добри практики между членовете от различни държави.

Проектът предвижда и дейности, които ще провокират и окуражат дебата на регионално и местно ниво относно значението на многообразието и неговото управление.

Повече за инициаторите

Център за социални иновации (CSI) / Харта на многообразието в Кипър е организация за научни изследвания и развойна дейност, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местен, национален, регионален и глобален контекст. CSI работи в тясно сътрудничество с правителството, местната администрация, неправителствените организации, търговските субекти и образователните институции за справяне със социалните, икономическите и културните предизвикателства. Екипът се състои от повече от 40 непредубедени и квалифицирани изследователи, преподаватели, обучители, социални предприемачи, ръководители на проекти и специалисти по информационни технологии. CSI също така координира кипърската Харта на многообразието, чието официално начало бе поставено през май 2020 г., а нейни членове са над 90 организации от публичния и частния сектор.

Харта на многообразието в Гърция (KEAN)
Хартата на многообразието, инициатива на Европейската комисия за насърчаване на многообразието в гръцкия бизнес сектор, беше създадена в Гърция през 2019 г. от KEAN. Нейната цел е да действа като средство за ангажиране с прилагането на принципите на равните възможности и многообразието във всяка работна среда в Гърция. Хартата на многообразието е ангажимент за прилагане на равните възможности и многообразието в работната среда в страната, независимо от пол, раса, цвят на кожата, произход или етническа принадлежност, религиозни или други убеждения, увреждане или хронично заболяване, възраст, семейно или социално положение, сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики.

Хартата е подкрепена от Гръцкия генерален секретариат за равенство между половете към Министерството на вътрешните работи, от Икономическия и социален съвет на Гърция, от Федерацията на общините в Гърция и от Гръцката федерация на предприятията. Досега Хартата е подписана от около 250 частни и публични организации с над 50 000 служители. За допълнителна информация https://diversity-charter.gr/

Хартата на многообразието в България (DIVERSE.BG) е съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), която стартира в София, България, през септември 2020 г., за да насърчи управлението на многообразието и да повиши равенството и благосъстоянието. Хартата представлява споделеното разбиране на подписалите я страни, че многообразието е двигател на творчеството, иновациите, растежа и производителността и стимул за хората да разкрият напълно своите знания, компетенции, таланти и умения. Към днешна дата Хартата се състои от над 50 членове, предимно частни компании, но също така и граждански организации, които се ангажират да се борят с дискриминацията и да възприемат многообразието, равните възможности и социалното приобщаване като част от своята стратегия и ежедневна дейност. Хартата насърчава и популяризира разнообразните екипи и приобщаващите работни места чрез инициативи като Годишна награда „Многообразие на работното място“, обмен на добри практики в областта на многообразието, годишни срещи на членовете и др. За информация: www.diverse-bg.eu

Хартата на многообразието в Литва (LDCA) има богат опит в областта на многообразието и приобщаването. LDCA стартира като инициатива, ръководена от Групата за развитие на многообразието и SOPA през 2018 г. След това Литовската харта на многообразието се присъедини и към Платформата за многообразие на Европейския съюз (ЕС). Създадена през 2020 г. като юридическо лице, LDCA обединява организации, които се ангажират да насърчават откритостта, да укрепват управлението на многообразието и да създават приятелска и приобщаваща работна среда, независимо от пола, етническия произход, националността, увреждането, възрастта, сексуалната ориентация и половата идентичност или религията на лицата. През март 2021 г. LDCA стартира задълбочено проучване за приобщаването на пазара на труда в Литва, особено за хората, говорещи чужди езици, имигрантите и бежанците. Неговите констатации и целенасочени препоръки получиха вниманието на националните медии и доведоха до продължително отразяване на темата. Към момента Хартата на многообразието е подписана от 23 публични, частни и неправителствени организации с общо 14 000 служители. LDCA приканва своите членове да участват активно във вземането на стратегически дългосрочни решения и да определят свои собствени цели, свързани с многообразието. За информация: https://diversity.lt/

Румънската харта на многообразието обединява 195 подписали я страни, обхващащи около 260 000 служители от компании, институции и неправителствени организации, които публично са приели принципите на хартата и работят за това многообразието, равните възможности и социалното приобщаване да се превърнат в ценности, признати и уважавани в Румъния. Подписването на Хартата представлява ценна отправна точка за организациите, които желаят да започнат своя път в областта на многообразието, и също така предоставя рамка за развитие на съществуващите политики. Под егидата на Хартата бяха проведени няколко инициативи (програми за обучение и менторство, обмяна на опит, семинари, дебати, публикации) за представяне, анализ, обсъждане и разпространение на различни практики и организационни политики за управление на многообразието. Повече информация на: https://www.cartadiversitatii.ro