Новини

Среща на Платформата на Хартите за многообразието на ЕС

Българската Харта за многообразието се присъедини към срещата на Платформата на Хартите на многообразието на ЕС, която се проведе в Брюксел на 14-15 юни 2023 г. Събитието беше организирано от Европейската комисия. 

Платформата на Хартите за многообразието на ЕС е създадена през 2010 г. по инициатива и финансиране от Европейската комисия. Платформата предлага на съществуващите европейски харти за многообразие (понастоящем 26) пространство за по-лесен обмен на опит и добри практики чрез срещи на платформата, експертни семинари и годишни форуми на високо равнище. От 2020 г. Българската Харта за многообразието е активен член на тази общоевропейска мрежа, посветена на насърчаването на многообразието и приобщаването в държавите членки на ЕС.

По време на събитието бяха разискани ключови теми, както и актуалните политики на ЕС, които в момента оформят пейзажа на многообразието, равенството и приобщаването (DE&I) в Европа.

Новите теми в дневния ред на DE&I в Европа

Събитието беше открито на 15 юни 2023г. от , Ану Риц, експерт по политиките за недискриминация и многообразие и координатор на Платформата на Хартите за мноогобразието на ЕС. Първата панелна дискусия беше посветена на насърчаване на многообразието във веригите за доставки.. Маяк Шах,основател и главен изпълнителен директор на "Minority Supplier Development UK", представи презентация, в която изтъкна значението на въвеждането на многообразни доставчици ("Diversity Suppliers"). Това е една от най-новите инициативи в областта на DE&I, целяща да насърчи включването на предприятия, притежавани и/или управлявани от етнически малцинства (Ethnic Minority Owned Businesses, EMB), във веригите за доставки. Компании от Испания, Италия и Унгария се обогатиха дискусията като представиха обещаващи практики в областта. Г-н Шах обяви също така предстоящата конференция за бизнес и иновации - водещото събитие, на което компании управлявани от енически малцинства от Обединеното кралство и ЕС се срещат и създават връзки с глобални марки, което ще се проведе в Лондон на 14-15 септември 2023 г.

Развитие на политиките на ЕС

През втория ден на събитието Европейската комисия предостави на Хартите за многообразие актуална информация за най-значимите промени в политиката и законодателството на ЕС в областта на многообразието, приобщаването и равенството. Инес Рохмер,експерт по политиките за финансова стабилиност, представи правилата и бъдещото въздействие на Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост, която влезе в сила на 5 януари 2023 г. Директивата обхваща широк кръг от цели, свързани с корпоративната социална отговорност (КСО) и допринася както за постигането на Зеления пакт, така и за многообразието и приобщаването в областта на заетостта. По-специално, директивата въвежда задължението за редовна оценка на компаниите по редица критерии (околна среда, социални и човешки фактори и др.) и се бори със зловредни корпоративни дейности като "greenwashing" и "social washing".

Франциско Панеда Усунариз, експерт в ГД "Правосъдие и потребители", направи изложение на усилията на Европейската банкова агенция за насърчаване на многообразието и намаляване разликата в заплащането на мъжете и жените чрез прилагане на Директивата за капиталовите изисквания. Виталиюс Новиковас и Одри Нево, експерти в Европейската комисия, поставиха акцент върху законодателството на ЕС, което се стреми да подобри баланса между професионалния и личния живот, прозрачността на заплащането и баланса между половете в управителните съвети.

Обмен между Хартите за многообразието

Хартите за многообразието от 26 държави-членки на ЕС участваха в дискусии и обмениха опит, ноу-хау и най-добри практики за това как успешно да напредват в насърчаването на многообразието и приобщаването в частния и публичния сектор. Българската Харта за многообразието беше представена от Мария Стоянова.  

В заключителната част, представителите обобщиха научените уроци и изводите от Месеца на многообразието в ЕС през 2023 г. и поставиха основите за още по-тясно сътрудничество в рамките на мрежата през 2023-2024 г.