Новини

Как се измерва възвращаемостта на инвестициите в програмите за многообразие

  • от

Как се измерва възвращаемостта на инвестициите в програмите за многообразие

21 декември 2018 г.

Едно от най-големите предизвикателства във връзка с многообразието и приобщаването е измерването на резултатите от прилаганите програми в тази област.
Оценяването на тези практики трябва да започне от установяване на изходното положение на съответната компания. Тъй като многообразието и приобщаването са извънредно широки понятия, е добре мащабът на оценката да се сведе до проблемните за организацията области, върху които тя трябва да работи, за да повиши равнището на многообразие и приобщаване.
Първата стъпка е да се анализира подробно организационната култура по отношение на многообразието и приобщаването, след което да се набележат областите, в които има нужда от подобрения и да се постигне съгласие чрез какви показатели и методи трябва да се измерват евентуалните промени, които се очаква да настъпят.
Как, след като дадена стратегия за многообразие и приобщаване започне да се прилага, да бъдат измервани настъпващите промени? Най-важно разбира се е постигането на крайната цел, но е добре да се намери начин за оценка и на всяка отделна стъпка от процеса.
Как, след като дадена стратегия за многообразие и приобщаване започне да се прилага, да бъдат измервани настъпващите промени? Най-важно разбира се е постигането на крайната цел, но е добре да се намери начин за оценка и на всяка отделна стъпка от процеса.
Ако например целите да промените вътрешноорганизационната култура, това би отнело дълго време, вероятно години. Как, в такъв случай, бихте оценили прогреса и успеха на стратегията през тези години? Хода на промените може да бъде оценен, единствено ако определите показатели, с които да измерите абстрактни понятия като чувство за принадлежност, приобщаване и промяна на културата.

Прочетете повече: на уебсайта forbes.com (EN)